1
1
BOARDHOUSE

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.BOARDHOUSE.PL OBOWIĄZUJĄCY OD 09.04.2020 ROKU

 

SŁOWNICZEK:

Regulamin – poniższy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Michał Troszok BOARDHOUSE z głównym adresem wykonywania działalności w Krakowie przy ulicy Malborska 96 (30-624 Kraków) za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem: www.boardhouse.pl, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.boardhouse.pl prowadzony przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Michał Troszok BOARDHOUSE z głównym adresem wykonywania działalności w Krakowie przy ulicy Malborska 96 (30-624 Kraków), NIP:6792848009, REGON:122464469, adres poczty elektronicznej boardhouse.sklep@gmail.com , numer telefonu  +48 693081786.

Sprzedawca/Właściciel Sklepu – Michał Troszok BOARDHOUSE z głównym adresem wykonywania działalności w Krakowie przy ulicy Malborska 96 (30-624 Kraków), NIP:6792848009, REGON:122464469, prowadzący Sklep pod adresem www.boardhouse.pl.

Klient – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konto użytkownika (Konto Klienta) – indywidualny profil utworzony dla Klienta poprzez jego zarejestrowanie, zawierający zbiór danych podawanych przez Klienta przy jego rejestracji służące do zrealizowania złożonego zamówienia i innych czynności z nim związanych takich jak: śledzenia historii złożonych zamówień, śledzenia historii złożonych reklamacji lub odstąpienia od umowy.

Koszyk – miejsce przechowywania wybranego Towaru do czasu realizacji jego zamówienia.

Towar (Nowy i Używany Towar) – prezentowana i sprzedawana w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Nowy Towar: prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma nie posiadająca żadnych śladów użytkowania, z oryginalnymi metkami, wszywkami oraz etykietami zapakowana w oryginalne opakowanie. Nowym Towarem jest również sprzęt posiadający (nie w każdym przypadku) ślady wynikające z jego magazynowania (lekkie rysy, przybrudzenia) pomimo prawidłowego zabezpieczenia (ofoliowanie). Sprzedawca zapewnia, że ślady wynikające z magazynowania sprzętu nie wpływają na jego jakość.

Używany Towar: prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma posiadająca ślady użytkowania (udokumentowane fotograficznie), widocznie oznaczona w Sklepie jako Używany Towar.

Czas realizacji złożonego zamówienia – łączny czas na który składa się skompletowanie zamówionego Towaru do wysyłki oraz jego dostarczenie do Klienta.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Reklamacja – tryb postępowania w sytuacji wystąpienia wady fizycznej lub prawnej Towaru.

Rękojmia – tryb (podstawa prawna) dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością Towaru z umową) lub prawną zakupionego Towaru.

Przedmiot umowy sprzedaży – świadczenie określone w umowie, do którego wykonania zobowiązana jest każda ze stron umowy tj:. Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży Towaru (przeniesienia własności i posiadania sprzedanego Towaru). Świadczeniem zaś Klienta jest zapłata określonej w umowie ceny za świadczenie realizowane przez Sprzedawcę.

Trwały nośnik – materiał (płyta CD/DVD, karta pamięci, pendrive, dysk twardy, papier) lub narzędzie (e-mail, wiadomość SMS) pozwalające Klientowi lub Sprzedawcy utrwalać i przechowywać informacje dające do nich dostęp na przyszłość, przez czas jaki jest potrzebny do zrealizowania ich celów.

Wada istotna – powód umożliwiający złożenie przez Klienta żądania odstąpienia od umowy w ramach Reklamacji na podstawie Rękojmi.

Umowa zawierana na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej obecności stron umowy, z wyłącznym wykorzystaniem co najmniej jednego środka porozumiewania się na odległość – dokonanie zakupu w Sklepie.

Wada fizyczna Towaru – jest to niezgodność Towaru z umową sprzedaży, gdy Towar:
a) nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował przy zawarciu umowy sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

Nie jest Wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem jego zakupu.

Wada prawna Towaru – jest to niezgodność Towaru z umową sprzedaży, gdy Towar:
a) stanowi własność osoby trzeciej;
b) obciążony jest prawem osoby trzeciej;
c) ograniczenie w korzystaniu z Towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Usługi – działalność prowadzona przez Sprzedawcę, obejmująca usługę sprzedaży – sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu oraz usługę Newsletter – bezpłatne przekazywanie Klientom “Newslettera”.

Newsletter – informator wydawany i przesyłany przez Sprzedawcę Klientom w formie wiadomości e-mail, zawierający informacje dotyczące m.in. oferty Sklepu oraz promocji na Towary oferowane przez Sprzedawcę.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.1964 nr 16 poz.93.).

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014 poz.827.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U.2002 nr 144 poz. 1204.).

 

 

SPIS TREŚCI:

I. Przedmiot umowy sprzedaży.
II. Kontakt z Klientem (i Sprzedawcą).
III. Cena.
IV. Jak złożyć zamówienie (dokonanie zakupów).
V. Rodzaje płatności i termin.
VI. Realizacja zamówienia.
VII. Dostawa Towaru i jej koszt.
VIII. Odstąpienie od umowy sprzedaży.
IX. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu umowy sprzedaży: a) Rękojmia; b) Gwarancja.
X. Wymagania techniczne dla urządzenia do korzystania ze Sklepu.

XI. Usługa Newsletter.
XII. Reklamacje usług elektronicznych.
XIII. Ochrona danych osobowych.

 

I. Przedmiot umowy sprzedaży.

Sprzedawca na stronie internetowej Sklepu składa ofertę sprzedaży odzieży, sprzętu i akcesoriów sportowych. Szczegółowy opis każdego z oferowanych Towarów znajduje się pod nim, w szczególności wskazanie jego głównych cech – przeznaczenia oraz sposobu użytkowania.

Obowiązkiem Klienta jest uiszczenie ceny za zamówiony Towar oraz kosztów dostarczenia tego Towaru, a na Sprzedawcy ciąży obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru.

II. Kontakt z Klientem (i Sprzedawcą).

 1. W razie potrzeby, w sprawie złożonego zamówienia, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, na podany przez Klienta adres e-mail/numer telefonu.
 2. W razie jakichkolwiek pytań w sprawie zawartej umowy sprzedaży, Sprzedawca jest dostępny pod numerem telefonu +48 693081786. Opłata za jedno połączenie zgodnie z taryfą operatora Klienta.

III. Cena zakupu Towaru.

Ceny podane na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
1. Cena jednostkowa Towaru widoczna przy każdym z oferowanych produktów nie zawiera kosztów przesyłki tego Towaru. Koszty dostawy są różne, zależne od wybranej formy płatności oraz od wartości złożonego zamówienia (Cena Towaru).
2. Cena Towaru wiąże strony umowy po potwierdzeniu przez Sprzedawcę otrzymania złożonego przez Klienta zamówienia i od momentu rozpoczęcia jego realizacji, aż do zakończenia. Zmiany cen poszczególnych produktów w trakcie kompletowania zamówienia, nie mają wpływu na cenę wybranego Towaru.

IV. Jak złożyć zamówienie (dokonanie zakupów).

 1. Poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze szczegółami dotyczącymi zamawianego Towaru wraz z niezbędnymi danymi Klienta umożliwiającymi realizację złożonego zamówienia.
 2. Poprzez stronę internetową Sklepu.

a) Bez rejestracji Konta Klienta.

– W celu złożenia zamówienia Klient zaznacza odpowiednie parametry i wybiera Towar, który chce zakupić. Następnie należy dodać Towar do Koszyka, co nie jest równoznaczne ze skutecznym złożeniem zamówienia. Towary mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Towarami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

– Klient przechodzi do kolejnego etapu zwanego „Adres do wysyłki” poprzez kliknięcie „Przejdź do płatności”.

– Klient jest proszony o wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego (imię i nazwisko/firma, miasto, kod pocztowy, adres, numer telefonu, e-mail), zaznaczenie metody płatności i formę dostawy oraz  zaznaczenie w tzw.: „check-box’ach: Zapoznałem(am) się i akceptuję Politykę Prywatności i Regulamin strony, w zależności od życzenia Klienta – wystawienie przez Sprzedawcę faktury VAT, wskazanie innego adresu dostawy Towaru, zgodę na otrzymywanie „Newslettera”.

– Po wypełnieniu niezbędnych pól należy kliknąć przycisk „Przejdź dalej”.  Klient przenoszony jest do zakładki „Dostawa i płatność”, gdzie należy wybrać sposób dostawy oraz płatności.

– W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

– Po prawidłowo złożonym i zapłaconym zamówieniu pojawia się komunikat „Otrzymaliśmy Twoje zamówienie”.

– Na adres e-mailowy podany w formularzu rejestracyjnym zostaje wysłana wiadomość potwierdzająca złożone zamówienie wraz z jego szczegółami (utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży Towarów).

– W momencie wysłania przez Sprzedającego przesyłki Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zakończenia procesu realizacji zamówienia.

b) Z rejestracją Konta Klienta (dobrowolne).

– Klient powinien kliknąć w „Rejestracja”,
– wpisać wymagane dane w określonych polach widocznych na stronie Sklepu,

– zaznaczyć w tzw.: „check-box’ach: zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi Konta użytkownika i potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptacją jego treści oraz – opcjonalnie, w zależności od życzenia Klienta – wystawienie przez Sprzedawcę faktury VAT, wskazanie innego adresu dostawy Towaru, zgodę na otrzymywanie „Newslettera”.

V. Rodzaje płatności i termin.

 1. Sklep proponuje następujące formy płatności za zamówiony Towar:
 2. a) przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) – Klient płaci kurierowi przy odbiorze przesyłki,
 3. b) płatność poprzez przelew online – bezpiecznego serwisu do płatności internetowych poprzez system Przelewy24. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w momencie składania zamówienia (tzw. przedpłata)
 4. c) gotówka przy odbiorze osobistym.

VI. Realizacja zamówienia.

 1. Realizacja złożonego zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po potwierdzeniu jego otrzymania przez Sprzedawcę oraz po otrzymaniu potwierdzenia uiszczenia opłaty – w przypadku płatności przy odbiorze lub po zaksięgowaniu należnej kwoty pieniężnej na zamówiony Towar.
 2. Towar zamówiony w Sklepie dostarczamy na terenie Polski kurierem DPD, Inpost, GLS (pobranie do 1000zł), Fedex . Towar wysyłamy za granicę tylko po wcześniejszym kontakcie i wycenie wysyłki indywidualnie.
 3. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do 18:00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Czas realizacji zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi do 72 h. Jeśli dany Towar nie jest dostępny w magazynie Sklepu (przy opisie Towaru jest informacja o jego dostępności) jak również nie jest dostępny u dystrybutora, czas realizacji Zamówienia może się wydłużyć. W takiej sytuacji Klient jest niezwłocznie informowany o zaistniałej sytuacji celem uzgodnienia dalszego postępowania wobec złożonego Zamówienia.
 4. W przypadku odbioru osobistego w sytuacji, gdy podczas zamówienia Klient wskazał inną osobę do odebrania Towaru, Sprzedawca może zweryfikować dane osobowe osoby odbierającej Towar. Weryfikacja taka poprzedzona będzie prośbą o okazanie dokumentu tożsamości celem porównania danych wskazanych przez Klienta w złożonym zamówieniu, a danych osoby, która Towar odbiera.
 5. Klient wraz z Towarem otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego bądź faktury w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta przy składaniu zamówienia. Paragon fiskalny lub faktura zamieszczane są w środku przesyłki. W przypadku nie załączenia przez Sklep dowodu zakupu, tj. paragonu fiskalnego lub faktury lub pojawienia się potrzeby sprostowania danych Klienta ujawnionych na fakturze prosimy o kontakt pod adresem sklep@boardhouse.pl
 6. Chęć otrzymania faktury należy przedstawić podczas składania zamówienia. Zgodnie z przepisami od dnia 01.01.2020 nie ma możliwości wystawienia faktury przez nasz sklep po wystawieniu paragonu na zakupiony towar.

VII. Dostawa Towaru i jej koszt.

Dostawa następuje w formie wybranej przez Klienta i na adres wskazany przez niego w formularzu zamówienia.

Wysyłka towarów następuje za pośrednictwem firm kurierskich wyszczególnionych w VI dziale pkt.2 .

Koszty wysyłki:

 • Przy wpłacie na konto lub przelewem Przelewy24 – 20zł.
 • Przy wysyłce za pobraniem – 25zł.

Przesyłka może być darmowa jeżeli jest informacja w górnym nagłówku a akcji promocyjnej.

 

Kupujący proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki (paczki) Klient proszony jest o spisanie protokołu reklamacyjnego. Sprawdzenie przesyłki i spisanie protokołu ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od przewoźnika w przypadku, gdy uszkodzenie przesyłki spowodowało uszkodzenie jej zawartości.

 

Jeżeli po otwarciu przesyłki Klient zauważy uszkodzenie mechaniczne Towaru proszony jest o pilny kontakt ze Sklepem  pod numerem telefonu +48 693081759, bądź na adres e-mail: sklep@boardhouse.pl

VIII. Odstąpienie od umowy sprzedaży.

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od dnia jego odebrania, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin 14 dni (kalendarzowych) liczy się od następnego dnia po dniu, w którym Klient (lub inna osoba – wskazana przez Klienta do odbioru przesyłki) otrzymał zamówiony Towar. Aby zachować 14-dniowy termin, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane do Sprzedawcy przed jego upływem.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient powinien złożyć Sprzedawcy takie oświadczenie. Może to zrobić za pomocą przygotowanego przez Sprzedawcę wzoru dostępnego na stronie boardhouse.pl w zakładce Zwroty/Reklamacje, bądź sporządzić samodzielnie takie oświadczenie. Sposób w jaki Klient poinformuje o chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy jest dowolny. Sposób złożenia oświadczenia zależy wyłącznie od Klienta, a wybór formy złożenia oświadczenia w żaden sposób nie ogranicza możliwości odstąpienia od umowy.3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi całość wpłaconej sumy za zamówiony Towar. Wyjątek stanowią dodatkowe koszty, poniesione przez Klienta, a wynikające z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru (Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu przewyższających najtańszy, oferowany przez Sprzedawcę sposób dostarczenia Towaru). Zwrot płatności następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu przez Klienta od umowy sprzedaży. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem należności Klientowi do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.4. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy w taki sam sposób w jaki Klient zapłacił za zwracany Towar, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu należności.5. Kliencie – prosimy odesłać zwracany Towar (pod adres: Boardhouse ul. Malborska 96, 30-624 Kraków) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin 14–dniowy jest zachowany, jeżeli odeślesz Towar przed jego upływem.6. Klient korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

Kliencie – odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego Towaru. To znaczy możesz dokonać z Towarem takich czynności jak przy zakupie w sklepie stacjonarnym (to jest przymierzyć).

Kliencie – w przypadku gdy wykraczasz swoim zachowaniem w stosunku do Towaru poza czynności, które pozwalają Ci sprawdzić zakupioną rzecz, odpowiadasz wtenczas za zmniejszenie wartości tego Towaru.

Kliencie – szczegóły jak dokonać zwrotu znajdziesz w zakładce Zwrot Towaru.

IX. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu umowy sprzedaży.

Jeśli zakupiony Towar jest niezgodny z umową tj. posiada wady fizyczne lub prawne, Klient ma prawo złożyć reklamację.

Jeśli na zakupiony Towar została udzielona Gwarancja, Klientowi przysługują również uprawnienia wskazane w Gwarancji. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady Towaru. Warunki Gwarancji dołączane są do Towarów, których Gwarancja dotyczy.

a) Reklamacja

Reklamację należy złożyć w terminie 1 roku od dnia zauważenia wady Towaru, jednak nie później niż 2 lata od dnia, w którym Towar ten został wydany (dzień odebrania Towaru).

Składając oświadczenie reklamacyjne Klient może zażądać:
a) wymiany lub naprawy Towaru,
b) obniżenia ceny lud odstąpienia od umowy sprzedaży, gdy wada jest istotna.

W przypadku, gdy Klient chce wymienić lub naprawić Towar, może się okazać, że to żądanie jest:
a) niemożliwe do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji danego Towaru)
lub
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań, może wymagać od Sprzedawcy poniesienia nadmiernych kosztów.

W takiej sytuacji Sprzedawca może odmówić lub zaproponować Klientowi inny sposób rozpatrzenia reklamacji, tj. w przypadku, gdy Klient zażądał wymiany Sprzedawca może zaproponować naprawę, a w przypadku, gdy zażądał naprawy – wymianę. Klient ma również możliwość skorzystania z dwóch pozostałych uprawnień, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy gdy wada towaru jest istotna lub obniżenia ceny

Jednakże z tych uprawnień Klient będzie mógł skorzystać w drugiej kolejności. Bo jeśli pierwotnie Klient złożył takie żądanie to Sprzedawca nie musi się dostosować do niego i zaproponować niezwłoczną wymianę lub naprawę – jeśli takie rozwiązanie nie będzie wiązało się dla Klienta z nadmiernymi niedogodnościami. O takiej propozycji Sprzedawca poinformuje Klienta do którego będzie należała decyzja czy ta propozycja jest dla niego atrakcyjna.

Jeśli nie – Klient może żądać zmiany propozycji (z wymiany na naprawę lub odwrotnie), chyba, że będzie ona:
a) niemożliwa dla Sprzedawcy do spełnienia,
b) nadmiernie kosztowna w porównaniu z drugim z możliwych żądań.

Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.  W tym terminie również ma obowiązek powiadomić Klienta o swojej decyzji. Sprzedawca przekazuje tą informację w sposób ustalony z Klientem tj. w formie pisemnej, drogą wiadomości e-mail lub SMS. Brak informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji skutkuje jej uznaniem za uzasadnioną.
W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca zwraca koszty odesłania przez Klienta reklamowanego Towaru do Sklepu.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji lub naruszenia interesów Klienta, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl

Jak zareklamować Towar – instrukcja znajduje się w zakładce Zwroty/Reklamacje na stronie boardhouse.pl

b) Gwarancja:

Sprzedawca nie udziela dodatkowej, swojej gwarancji na zakupione Towary. Gwarancja udzielana jest przez producenta danego Towaru. Jeśli Klient chce skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji (a może wykonywać je niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi) to powinien skontaktować się w tym celu z obsługą sklepu w celu wyjaśnia postępowania które różnią się w przypadku różnych producentów.

X. Wymagania techniczne dla urządzenia do korzystania ze Sklepu.

1.Komputer bądź inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
2.  Posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

3. Zainstalowanie na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome czy też Apple Safari.

XI. Usługa Newsletter.

1. Aby otrzymywać Newsletter, koniecznym jest:
a) podanie przez Klienta jego adresu e-mail w Sklepie oraz zaznaczenie pola o treści: „Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości typu Newsletter”
lub
b) dla Klientów nie posiadających Konta zaznaczenie pola o treści „Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości typu Newsletter przy podawaniu przez Klienta danych niezbędnych w celu zakończenia procesu składania zamówienia w Sklepie,
lub
c) dla Klientów posiadających Konto zaznaczenie pola „Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości typu Newsletter” na końcowym etapie zakładania Konta, a następnie dokonanie przez Klienta autoryzacji subskrypcji poprzez kliknięcie w link umieszczony w wiadomości e-mail przesłanym Klientowi przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail.

W wyniku dokonania czynności, o których mowa powyżej, dochodzi do zawarcia bezterminowej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym.

2. Klient może wypowiedzieć umowę, o której mowa w ust. 1 powyżej poprzez:

 1. a) kliknięcie w link rezygnacji z otrzymywania Newslettera umieszczany w stopce każdego Newslettera lub b) wpisanie w zakładce Newsletter adresu e-mail i kliknięcie pola „Wypisz się”.
 2. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie maksymalnie 2 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

XII. Reklamacje usług elektronicznych.

 1. Reklamacje świadczonych przez Sprzedawcę Usług  można kierować do Sprzedawcy drogą elektroniczną pod adres: boardhouse.sklep@gmail.com, lub telefonicznie pod numerem:  +48 693-786-081.
  2. Składając reklamację Klient powinien wskazać imię i nazwisko, termin (datę) wystąpienia przyczyny reklamacji i ją opisać.
  3. Sprzedawca ustosunkuje się niezwłocznie do złożonej reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail.

XIII. Ochrona danych osobowych.

 1. 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz realizacją zamówień jest Właściciel Sklepu. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  a) art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm., zwanej dalej UODO), tj. zgoda osoby, której dane dotyczą – w przypadku założenia Konta Klienta,
  b) art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO, tj. konieczność do realizacji umowy,
  c) art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO, tj. niezbędność do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów.3.Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a) realizacji umowy sprzedaży,
  b) obsługi Konta Klienta założonego w ramach Sklepu– w przypadku założenia przez Klienta takiego konta,
  c) wysyłania wiadomości typu „Newsletter” – jeśli Klient wyraził odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, chyba, że będzie to niezbędne w celu realizacji zamówienia.
  5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.6. Ujawnienie danych jest dobrowolne, jednakże w odniesieniu do:
  a) Klientów, którzy chcą utworzyć Konto Klienta w Sklepie – w celu zarejestrowania się niezbędne jest podanie danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres, numer kontaktowy, adres e-mail,
  b) Klientów, którzy składają zamówienia w inny sposób niż wskazany w pkt. a) powyżej – w celu realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres, adres e-mail.